Menu Zavřeno

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KROUŽKŮ A KURZŮ SPKZ

Obchodní podmínky

 

S účinností od 1. 9. 2018, vydala naše Společnost pro kreativní život, z.s., se sídlem Bieblova 406/6, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 04286171, zapsané v rejstříku spolků vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 14436, tyto obchodní podmínky.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Společnost pro kreativní život, z.s., (dále jen SPKZ) je poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Působíme v Ostravě a jejím blízkém okolí. U každé aktivity, je proto nutné si všímat především toho, ve které lokalitě probíhá.
 2. Účastník kurzu, kroužku, semináře, či školení (dále jen „zájemce“) je osoba, která sama nebo prostřednictvím zákonného zástupce, dala zřetelně najevo zájem stát se členem kroužku, kurzu či jiné aktivity (podala přihlášku prostřednictvím webu, sociálních sítí, telefonicky, e-mailem a potvrdila svou účast).
 3. Pod pojmem Aktivita společnost SPKZ, (dále jen „aktivita“) se zde rozumí jakákoliv činnost, kterou nabízí SPKZ svým zájemcům. Kurzy, školení, kroužky, semináře, přednášky

II. NABÍDKA

 1. Nabídka aktivit SPKZ, je aktualizována během celého školního roku.
 2. SPKZ si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v nabídce.
 3. SPKZ si vyhrazuje právo aktivity přesouvat v termínu, přerušit, či úplně odstranit z nabídky v případě že (např. onemocněl lektor, o aktivitu neprojevil zájem dostatek zájemců, apod.)
 4. Taktéž si SPKZ vyhrazuje právo na změnu místa a času, případně lektora dané aktivity.

III. OBJEDNÁVKA 

 1. Objednávka  je závazná v momentě, kdy zatrhnete okýnko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a odešlete objednávku do SPKZ.
 2. Místo v kurzu vám rezervujeme v momentě, kdy je platba plně uhrazená. U celoročních aktivit, je to v momentě, když je uhrazená první platba.

IV. ZÁPISNÉ

 1. Zápisné je cena, stanovená pro jednotlivou aktivitu, za jednu osobu.
 2. Zápisné se vždy platí za celou aktivitu najednou (počet lekcí, počet hodin apod.). U dlouhodobých aktivit a kroužků je cena stanovena jako předplatné, vždy za uvedené časové období (zpravidla 1 školení rok).
 3. Cena zápisného je vždy konečná a jsou v ní započítány veškeré učební, metodické a didaktické pomůcky,  případně potřebný materiál, není-li u jednotlivých aktivit přímo uvedeno jinak.
 4. Cena neobsahuje pracovní oděv a obuv (jsou li potřebné, či zákonem předepsané ke kurzu). Tyto si zájemce na aktivitu donese vlastní. Vždy je uvedeno u dané aktivity, jsou-li pracovní oděvy vhodné, potřebné, nebo zákonem předepsané.
 5. Pokud je nutné, aby si některou položku, potřebnou pro výuku, zajistil účastník sám, na své náklady, je tato skutečnost uvedena vždy v popisu konkrétní aktivity v oddíle „Cena neobsahuje“ nebo „Cena zahrnuje“.
 6. Výjimkou jsou dobrovolné náklady na aktivitu v kroužcích a kurzech, které se sám účastník rozhodne využít či nikoliv (např. exkurze, návštěva muzea, výstavy, možnost zakoupení učebnice, cestovné apod.) tyto si vždy  zájemce hradí sám a jejich využití je vždy jeho svobodnou volbou.
 7. Zápisné je možné hradit buďto hotově, v některém z našich volnočasových center, nebo bankovním převodem na účet SPKZ č. 2200911860/2010, na základě vystaveného platebního dokladu.
 8. Dlouhodobé aktivity (kroužky, celoroční kurzy) je možné hradit v jedné roční částce, nebo je rozdělit na 2 platby za pololetí, případně na 4 platby za čtvrtletí.  Platby musí být uhrazeny nejpozději k 1. dni zahájení dané aktivity.
 9. Pro platby hrazené předem na delší časové období (roční, pololetní) poskytujeme následující slevy:
 10. Jednorázově (předem na celý školní rok) je li uhrazeno do 31. 10. 2018 sleva 10% z celkové ceny,
 11. Dvě platby, (pololetní ve dvou splátkách) uhrazeno do 31. 10. 2018 a 30. 1. 2019 sleva 5% z celkové ceny.
 12. V případě, že nebude v daném termínu uhrazeno zápisné, bude tato aktivita pro dané období nedostupná a sleva se neposkytne.
 13. V případě zrušení aktivity ze strany SPKZ, před jejím začátkem, mají účastníci, kteří již zápisné na dané období uhradili, nárok na vrácení platby v plné výši. Dojde li ke zrušení aktivity v její průběhu, nárok na vrácení finančních prostředků se vypočítá adekvátně, k aktuálnímu dni zrušení a vyplatí se částka ve stanovené výši.
 14. Nebude li schopen zájemce dokončit aktivitu ze zdravotních důvodů, má nárok na vrácení poplatku, nebo na náhradu, v podobě účasti v jiném kurzu. Ukončí-li zájemce aktivitu z jiných než zdravotních důvodů, nárok na vrácení zápisného pozbývá.
 15. Nemůže-li zájemce do kurzu nastoupit, má nárok na vrácení zápisného v plné výši, pokud tuto skutečnost včas oznámí SPKZ. Jestliže bylo zápisné učiněno prostřednictvím internetu, má zájemce právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od nákupu (zaplacení zápisného).  Zápisné je možné vrátit pouze na základě písemné žádosti, kterou zájemce nebo jeho zákonný zástupce odeslal emailem s potvrzenkou, na kurzy@spkz.cz nebo doporučeně, poštou na adresu sídla SPKZ uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. Oprávnění žádosti, musí posoudit a schválit vedení SPKZ, tedy statutární orgán (ředitel) nebo zástupce statutárního orgánu (zástupce ředitele).
 16. Vedení SPKZ také rozhodne, zda bude zápisné nebo jeho část vrácena a v jaké výši.
 17. Zápisné se nevrací v běžných případech absence, nedostavení se zájemce bez předchozí omluvy na aktivitu, nebo v případě vlastního rozhodnut v aktivitě nepokračovat (např. krátkodobé zdravotní problémy, dovolená, účast na jiné aktivitě apod.)
 18. O vrácení zápisného není možné požádat v případě že:

a) zájemce zakoupil kurz méně než 14. dnů před jeho zahájením a v den zahájení se do kurzu nedostavil

b) zájemce nepožádal o odhlášení z kurzu ve 14.denní lhůtě a neučinil tak, ani v době před jeho začátkem

c) vrácení zápisného je možné pouze v takové výši, jaká byla doopravdy uhrazená. Byly-li použité k úhradě

slevové poukázky nebo bylo zápisné hrazeno ve slevové akci, bude vracená pouze ta část ceny, která byla

hrazená penězi.

19. Platby, jejich výše i způsob jejich úhrady, mohou být upřesněny také individuálně, v popisu dané aktivity.

20. Při platbách převodem, dbejte na správné platební údaje. Variabilní symbol uvedený na faktuře je jediný identifikátor platby.

STORNO POPLATKY

 1. Vrátíme vám zápisné ve výši  100%, dojde-li ke zrušení objednávky v termínu do 14. dnů před zahájením kurzu
 2. Vrátíme vám zápisné ve výši 80%, dojde li ke zrušení objednávky v termínu do 10. dnů před zahájením kurzu
 3. Vrátíme vám zápisné ve výši 60%, dojde li ke zrušení objednávky v termínu do 6. dnů před zahájením kurzu
 4. Vrátíme vám zápisné ve výši 40%, dojde li ke zrušení objednávky v termínu do 3. dnů před zahájením kurzu
 5. Vrátíme vám zápisné ve výši 20%, dojde li ke zrušení objednávky v termínu do 1. den před zahájením kurzu
 6. Pokud dojde ke zrušení objednávky v den zahájení kurzu, nebo později zápisné je nevratné.

 

POŘIZOVANÍ ZÁZNAMŮ A FOTODOKUMENTACE

 1. V průběhu jednotlivých aktivit bývají zpravidla pořizovány fotografie, videozáznamy nebo zvukové záznamy.
 2. Pořízené záznamy slouží výhradně pro vnitřní potřebu SPKZ, převážně pro propagaci aktivit SPKZ, na internetu, v médiích, letácích a jiných propagačních materiálech. Pro přiblížení činnosti účastníků aktivit, případným zájemcům, sponzorům, apod.
 3. V případě aktivit financovaných z veřejných zdrojů, slouží pořízené záznamy také jako důkazní materiál pro kontrolní úřady
 4. Veškeré pořízení záznamy se řídí platnými předpisy ČR a EU, a musí být pořízeny v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Jak chráníme vaše údaje, se dočtete zde.
Přejít k navigační liště